ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు ప్రవాస సంఘం(APNRTS) నూతన ప్రసిడెంట్ గా శ్రీ వెంకట్ మేడపాటి గారు పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు