డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా APNRTS కార్యాలయం లో

డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా APNRTS కార్యాలయం లో ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ అధ్యక్షులు శ్రీ. వెంకట్ ఎస్. మేడపాటి, . శ్రీ గీతేష్ శర్మ, IFS (Rtd.) “స్పెషల్ ఆఫీసర్ (ఇంటర్నేషనల్ కో ఆపరేషన్)” మరియు సిబ్బంది ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు.