‘క్లీన్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్ (క్లాప్‌)–జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం’ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు...

‘క్లీన్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్ (క్లాప్‌)–జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం’ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు...