కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి జయశంకర్ గారికి ముఖ్యమంత్రి వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు లేఖ

కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి జయశంకర్ గారికి ముఖ్యమంత్రి వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు లేఖ