గమనిక: విదేశాలకు వెళ్ళే వారు తీసుకువెళ్ళే RTPCR నెగటివ్ రిపోర్ట్ లో క్యూఆర్ కోడ్ తప్పనిసరి.

గమనిక: విదేశాలకు వెళ్ళే వారు తీసుకువెళ్ళే RTPCR నెగటివ్ రిపోర్ట్ లో క్యూఆర్ కోడ్ తప్పనిసరి.