ప్రవాసాంధ్రులకు మరియు దేశ విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులందరికీ 75 వ స్వాతంత్య్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...

ప్రవాసాంధ్రులకు మరియు దేశ విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులందరికీ 75 వ స్వాతంత్య్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...