శ్రీ. పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతి నేడు...

శ్రీ. పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతి నేడు...