ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలు మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో అద్భుతమైన విజయం సాధించినందుకు మన ప్రియతమ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలు మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో అద్భుతమైన విజయం సాధించినందుకు మన ప్రియతమ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు.