మిస్సైల్ మ్యాన్ డా. ఏ.పి.జె. అబ్దుల్ కలామ్ గారి జయంతి నేడు

శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్దికి ఎనలేని కృషి చేసిన మిస్సైల్ మ్యాన్ డా. ఏ.పి.జె. అబ్దుల్ కలామ్ గారి జయంతి నేడు. భారత రాష్ట్రపతిగా ఎన్నో సేవలను అందించిన ఆజాత శత్రువు, మచ్చలేని మహా మనిషి... భారతరత్న శ్రీ. కలామ్ గారు.