ఆంధ్రప్రదేశ్కిచెందినప్రవాసాంధ్రులు31st May 2020 న దుబాయ్ మరియు చికాగో నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్కిచెందినప్రవాసాంధ్రులు31st May 2020 న దుబాయ్ మరియు చికాగో నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు..అక్క డి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ సభ్యుల సహకారం తో ఏర్పాటు చేసిన బస్సు ద్వారా వీరు అందరూ కూడా క్వారంటైన్ సెంటర్ లో ఉండబోతున్నారు.